• Karalar Mah. Karalar-Halhalcayolu Sk No:22 İnegöl / Bursa
  • 0224 715 1010
  • info@inegolsokakcanlari.com
Hayvan Barınağı

Hakkımızda

Hakkımızda

T.C.

İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, İnegöl Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve so­rumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönetmelik, Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’ndeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’ne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

TANIMLAR

MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a)      Belediye: İnegöl Belediyesini,

b)      Başkanlık: İnegöl Belediye Başkanlığını,

c)       Başkan: İnegöl Belediye Başkanını,

d)      Müdürlük: Veteriner İşleri Müdürlüğünü,

e)      Müdür: Veteriner İşleri Müdürünü,

f)       Personel: Veteriner İşleri Müdürlüğü Personelini,

g)      İnsekt: Kent zararlıları (kara, sivrisinek vb.),

h)      Zoonoz: Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar,

i)        Afit: Yeşil alan zararlıları ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık

Teşkilat

MADDE 5-Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir;

  1. Veteriner İşleri Müdürü,
  2. Hayvan Sağlığı Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu Müşahede ve Karantina Sorumlusu,
  3. Gıda, Çevre Sağlığı ve İlaçlama Sorumlusu,

 

 

Bağlılık

MADDE 6- Veterinerlik İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı’na veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 7- Aşağıda belirtilen görevler Veterinerlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülür;

1) Özelde insan ve hayvan sağlığı, genelde toplum ve çevre sağlığı ilkesinden hareketle görev yapar. Bu kapsamda hekimlik, koruyucu hekimlik dahil, eğitici, öğretici panel, seminer, yayın ve benzeri her türlü faaliyette ve etkinlik­lerde bulunur.( 5393 Sayılı Belediye Kanunu,5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu,5996 sayılı Veteriner Hizmeti, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına dair kanun, 5510 sayılı Sosyal Sigor­talar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5018 sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik”, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetme­liği, 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma İzni Belgesi Verilmesi Yönetmeliği, 5996 sayılı Veteriner Hizmeti, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,2872 sayılı Çevre Kanunu,3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Kanunu,5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu,1608 sayılı Umuru Belediye Müteallik Cezaiye Hakkında Kanun, 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Meslek İcrası Kanunu)

2) Belediye teşkilat yapısı içerisinde görevleri, faaliyetleri ile belediyeyi temsil etmek; temsil bilinci ve duyarlılığı içerisinde görev yapmak.

3) Salgın hayvan hastalıkları ile mücadele doğrultusunda aşı, muayene, tedavi ve operasyon yapılmasını organize ve takip etmek,

4) Çevre ve hayvan sağlığının korunması, sokak hayvanlarının rehabilitasyonu, aşılama, muayene ve tedavi hizmetle­ri, vektörlerle mücadele, bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele çalışmalarını yürütmek,

5) Sahipli ve sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması, nakil olacak hayvanların sağlık raporlarını düzenlemek,

6) Hayvansal ürünlerin nakil izni ve raporunu vermek,

7) Üretim, satışı ve toplu tüketim yapılan gıda işyerlerinin denetimini yapmak,

8) Veteriner Hekimliğini ilgilendiren kanun ve mevzuatlara ilişkin şikâyetleri değerlendirmek,

9) Gıda güvenliği, mutfak hijyeni, kişisel hijyen, yerel hayvan koruma görevlileri ve canlı hayvan satış yerleri sorumlularına yönelik eğitim seminerlerini düzenlemek,

10) Isırma vakalarını takip ederek, ısırılan kişilerin sağlık kuruluşuna ulaşımını sağlamak,

11) İlçe sınırları içerisindeki haşerelerle mücadele işleminin yapılmasını sağlamak,

12) Hayvansal kökenli gıdaların tüketiciye sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlamak için işyerleri denetimine katılmak,

13) Kuduz ile ilgili mücadele çalışmaları, bulaşıcı ve salgın hastalıklar hususunda personeli bilgilendirmek ve yapılan çalışmaları denetlemek,

14) Kurban Bayramı zamanlarında ilçeye gelen hayvanların sağlık raporları kontrollerini yaptırmak, bayram müddeti boyunca biriminin veterinerlik hizmeti vermesini sağlamak,

15) Okul, cami ve vb. kamu hizmet binalarını gerekli durumlarda ilaçlamak,

16) Uluslararası kalite yönetim standartlarına uygun olarak belediyece kabul ve ilan edilen misyon, vizyon, temel değerler ile kalite politikası üzerine dayalı bir sistemi müdürlükte kurmak ve ona uygun faaliyeti uygulamak,

17) Lüzumunda belediye diğer müdürlükleri ve/veya dış kurum ve kuruluşlar ile işbirliğine ve koordinasyona dayalı bir çalışma yürütmek,

18) Halk sağlığını korumaya yönelik ilçe sınırları içerisindeki başıboş kedi ve köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması ve aşılanması çalışmalarını yapmak, bu çalışmalarla ilgili verileri haftalık, aylık ve yıllık olarak Başkanlık, Kaymakam­lık, Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesini bilgilendirmek,

19) Birimlerin görev alanlarına bağlı olarak müdürlüğün stratejik hedeflerini belirlemek, stratejik planını yapmak, faaliyetlerini bu hedefler doğrultusunda sürdürmek,

20) Müdürlük görevleri ile her türlü faaliyetleri Müdürlüğün ve Belediyenin kabul ve ilan ettiği temel ilkeler doğrul­tusunda yapmak,

21) Dengeli, gerçekçi uygulanabilir bir bütçe yapmak, harcamaları bütçesi dahilinde yapmak,

22) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki Veteriner İşleri Müdürlüğü’nü ilgilendiren mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak.

Müdürlük Yetkisi

MADDE 8- Veteriner İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri yasalar ve diğer mevzuat çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürlüğün Sorumluluğu

MADDE 9- Veteriner İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 10 – Müdürün görevleri aşağıda belirtilmiştir;

a) Veteriner İşleri Müdürlüğünü temsil etmek,

b) Halk sağlığını korumaya yönelik ilçe sınırları içerisindeki başıboş kedi ve köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması ve aşılanması çalışmalarını yaptırmak,

c) Personelin yıllık izin planlamasını yaparak üst makamların onayını almak ve uygulanmasını sağlamak,

d) Birimin bütçesini ve birim faaliyet raporlarını hazırlayarak Başkanlığa sunmak,

e) Stratejik plana uygun performans programını düzenleyip uygulamak,

f) Yıllık ihtiyaç olan her türlü malzemenin zamanında teminini sağlamak, muhafazasını yaptırmak, önceki yıldan devreden malzemelerin bir komisyon nezdinde yıl sonunda sayımını yaptırmak, bunlara ait envanter tanzim ettir­mek. Hareketsiz malzemelerin değişimini sağlamak ve tüm ayniyatın muhasebesini yaptırmak,

g) Müdürlüğe ait muhafaza edilmesi gereken dosya ve dokümanların saklanması için düzenli bir arşiv sistemi oluş­turmak,

h) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin İnegöl Belediye Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gere­ğince, işlemlerin yürütülmesi için karar vermek, tedbirleri almak ve uygulamak,

i) Müdürlük ile ilgilikurum içi yazışmalarda 1.derece imza yetkisini kullanmak,

j) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak,

k) Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik çerçevesinde bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkanlık Makamına önerilerde bulun­mak,

l) Müdürlüğe bağlı kadro görevinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapmak, rastlayacağı aksaklıkları gidermek,

m) Halk sağlığını korumaya yönelik haşere mücadelesi çalışması yapmak, bu amaçla ilçe sınırları içerisindeki açık ve kapalı alan larva-uçkun ve konak mücadelesi programı oluşturup uygulamaya koymak ve denetlemek,

n) Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe ve İl Müdürlüğü ile koordineli olarak meydana gelmiş veya gelecek olan bulaşıcı hastalıkların kontrol ve eradikasyon çalışmalarını yapmak,

o) Kombine veya mezbaha dışı üretilen ve satışa sunulan hayvansal ürünleri satıştan men edebilir ve gerekli yasal işlemleri yapmak,

ö) Kurban Bayramında ilçe sınırları içerisindeki kurban satış ve kesim yerlerini tespit etmek, ve hizmete sunmak ve ilçe sınırları içerisindeki kurbanlıkların sağlık yönünden dişi olanların gebelik yönünden kontrolünü yapmak veya yaptırmak,

p) İlçe sınırları içerisindeki hayvan pazarına getirilen hayvanların giriş ve çıkış muayenelerini yapmak veya yaptırmak,

r) Hayvan Pazarından birincil derecede yetkili olup ihtiyaç halinde kurum içi diğer müdürlük personelinden yardım talep etmek,

s) İlçe sınırları içerisinde larva-uçkun ve haşere ilaçlaması hizmet alımı ihalesini yapmak,

t) Veterinerlik alanını ilgilendiren özel günlerde (Dünya Süt Günü, Hayvanları Koruma Günü vb.) diğer kurumlarla ve sivil kuruluşlarla birlikte halka yönelik sosyal projeler yapmak,

u) Üst Makamlarca verilecek diğer yetkileri kullanmak,

v) Veteriner İşleri Müdürü, personelinin birinci derecede disiplin amiridir. Birim personeli arasında yazılı veya sözlü olarak görev dağılımı yaparak yürütülmesini sağlar. Görevini yerine getirirken yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.

Hayvan Sağlığı Müşahede ve Karantina Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

MADDE 11- Hayvan Sağlığı Müşahede ve Karantina Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

a) Biriminde tüm programları hazırlamak, çalışanları yönlendirmek ve denetlemek,

b) Şüpheli ısırık ve tırmalama vakalarında kuduz yönünden olayı yerinde inceleyerek tutanaklar hazırlamak,

c) Sorunlu hayvanları ekipler tarafından aldırtarak müşahede mahalline yollamak ve karantina işlem ve sürelerini takip etmek,

d) Sahipsiz hayvanların toplatılarak rehabilitasyon merkezine yollamak,

e) Rehabilitasyon merkezindeki hayvanların muayene, aşı ve kısırlaştırma işlemlerini yaptırmak,

f) Tedavisi tamamlanan hayvanların alındığı ortama geri bırakılmasını sağlamak,

g) Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezindeki iş akışını temizlik ve dezenfeksiyonunu sağlamak,

h) Hayvanların sahiplendirilmesi çalışmalarını yapmak,

i) Amirlerinin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek,

j) Çalışan şoför ve işçilerin iş güvenliğini sağlayarak yıllık aşı programlarını takip etmek,

k) Çalışan personelin hizmet içi eğitim çalışmalarını yaptırmak veya yapmasını sağlamak,

l) Fazla çalışma ile ilgili puantajları hazırlamak,

m) Kullanılan araç ve ekipmanların bakım ve onarımları için çalışmalar yapmak,

n) Vatandaşlardan gelen şikâyetleri değerlendirmek,

 

Gıda, Çevre Sağlığı ve İlaçlama Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 12 - Gıda, Çevre Sağlığı ve İlaçlama Sorumlusunun görevleri aşağıda belirtilmiştir;

a) Veteriner ve Zabıta Müdürlükleri elemanlarından oluşan gıda denetim ekibi oluşturmak,

b) Belediyemiz sınırları dahilindeki tüm gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten, işleyen, depolayan, dağıtan toplu tüketime sunan veya satan büfe, lokanta, fırın, pastane, kasap, market gibi işyerlerinde kontrol ve denetim yapmak,

c) İşyerlerinin taşıması gereken asgari teknik ve hijyenik şartları kontrolü yanında gıda güvenliğinin ve tüketicinin korunmasını sağlamak,

d) Gıda üreticisinin satış yeri ilgililerinin ve tüketicinin bilgi ve bilinç seviyesinin artırılmasını sağlamak, aynı za­manda okullarda öğrencilere ve ilçe halkına yönelik eğitsel ve kültürel faaliyetlerde bulunmak ve faaliyetlerde görev almak,

e) Kentsel dönüşüm alanlarında çevre ve halk sağlığının korunmasında bulaşıcı ve salgın hastalıkların insanlar ve hayvanlar arasında hızla yayılmasına neden olan ve genel olarak vektör ismi ile anılan canlılarla mücadele etmek,

f) Vektör canlılarla mücadele amacıyla Büyükşehir ile koordineli olarak yıllık çalışma programları oluşturmak,

g) Belediye sınırlarımız dahilinde tespit edilmiş olan dereler, su kuyuları, foseptik kuyular inşaat ve bodrum suları gibi sivrisinek üremelerine Dünya Sağlık Örgütü(WHO)’nun önerileri doğrultusunda ilaçlama çalışmaları yapmak,

h) Halkın bu konudaki bilgi düzeyinin artırılması amacıyla afiş, broşür vs. hazırlanıp bastırılarak dağıtmak,

i) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinde resmi kuruluşlara ait binalarda vb. yerlerde dezenfeksiyon çalışmalarını yapmak,

j) Kentsel zararlılara karşı oluşturulan ilaçlama birimi kanalı ile hafta içi her gün belirli saatler arasında sivrisinek ve karasinek mücadelesi yapmak,

k) İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi kurum ve okulların İlçe Hıfzıssıhha kararlarının öngördüğü doğrultuda okul sağlığı çalışmaları çerçevesinde içme ve kullanma suyu, su depolarının dezenfeksiyonu, bakım ve onarım hiz­metlerini yapmak,

l) Çalışan işçilerin iş güvenliğini ve sağlık kontrollerini yaptırmak,

m) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmet İcrası

Görevin Alınması

MADDE 13- Müdürlüğe gelen tüm belgeler, dosyalar ve işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

Görevin Planlanması

MADDE 14- Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’ndeki iş ve işlemler müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.

Görevin Yürütülmesi

MADDE 15- Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlük Birimler Arasında İşbirliği

MADDE 16 - Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, müdür tarafından sağlanır.

a) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

b) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

c) Müdürlükteki görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

d) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

MADDE 17- Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür. Müdürlüğün, belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu kurum ve kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmaları; Müdür’ün parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

Gelen Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlem

MADDE 18 - Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir.

Arşivleme ve Dosyalama

MADDE 19 - Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır. İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır. Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasın­dan arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

Denetim ve Disiplin Hükümleri

MADDE 20 - Müdür tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 21- İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlülükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur

Yürürlülük

MADDE 22- Bu yönetmelik belediye meclisinde kabul edilip yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23- Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.